Virksomhetsplan

Bygdøy Basket skal tilby barn og ungdom fra Bygdøy og nærområdene en mulighet til å trene og spille basketball med Bygdøhus som hjemmearena. Klubbens siktemål er å tilby lagspill for alle aldersklasser fra 6-7 årsalderen til ut videregående skole.  Klubben satser på samarbeidslag med andre klubber for alderstrinn der det er for få spillere fra egne rekker. Klubben har også et dame- og et herrelag slik at voksne medlemmer har et tilbud om å spille organisert basket i Region Øst av Norges Basketballforbund.

Bygdøy Basket er en inkluderende klubb og tar vare på spillerne uansett nivå. Oppgavene overfor barn og unge i klubben strekker seg ut over det å lære dem basketball.  Vi ønsker at de unge medlemmene skal lære seg samarbeid, bidra til å skape trivsel, vise god oppførsel, respekt og "fair play", samt hjelpe til med å drive klubben.

 Denne virksomhetsplanen utdyper klubbens mål og hvordan disse skal oppnås.

 

 

Work hard – play fair

Om denne planen

Bygdøy Baskets virksomhetsplan er det styrende dokument for klubben og et hjelpemiddel for styret, trenere, lagledere og andre ressurspersoner i klubben. Planen skal også gi informasjon om klubbens virksomhet og verdigrunnlag til andre lesere. Intensjonene i planen realiseres gjennom handlinger; først når vi «lever planen», har vi gitt den en verdi. Styret, hovedtrener, trenere og lagledere har et hovedansvar for å sørge for at planen etterleves og utvikles.

Bygdøy Baskets virksomhetsidé

Bygdøy Baskets virksomhetsidé er å være en basketklubb som gir barn, ungdom og voksne et sunt og utviklende fritidstilbud i trygge rammer.  Klubbånd, kameratskap, forståelse av samarbeid, fair play og respekt for medmennesker skal være i fokus og skal prege all vår virksomhet.

 

Leken, gleden og gode holdninger er viktig på alle nivåer i klubben, og er grunnlaget for utvikling av individer og lag på så vel på kort som lang sikt. Sportslige resultater er imidlertid viktige for Bygdøy Basket.  Det er gjennom en seriøs innstilling til basketen at en god sosial dimensjon oppnås. Aktivitetene skal derfor preges av seriøsitet og høyest mulige kvalitet. Vi skal jobbe for langsiktige sportslige resultater som baseres på at vi bevisst bygger opp individer og lag fra grunnen av, uten å ta snarveier som kan gi kortsiktige gevinster.

Om Bygdøy Basket

Bygdøy Basket har godt over 100 jenter, gutter, kvinner og menn i regelmessig trening, seriekamper, easybasket og turneringer. Klubbens trenere, lagledere, styre og andre frivillige bidrar til at vi kan drive denne virksomheten. Klubben har en lokal forankring på Bygdøy, men er selvfølgelig åpen for medlemmer fra andre steder.

Klubben har flere facebook-sider for medlemmene og hjemmeside: www.bygdoybasket.no

 

Våre holdninger

Bygdøy Baskets spillere skal med sin holdning og positive innstilling markere seg selv, laget sitt og klubben vår på en god måte på og utenfor banen. Det holdningsskapende arbeidet skal gis prioritet og være et sentralt element i all vår virksomhet.

 

Holdninger kan deles inn i to:

 • Holdninger som angår forholdet til andre
 • Holdninger som går på å sette krav til seg selv

Begge typer holdninger er viktige for å bli en god basketspiller.

 

Bygdøy Basket er av den klare oppfatning at utvikling av spillernes holdninger er minst like viktig som utviklingen av spillernes ferdigheter og at en spillers holdninger kan være helt avgjørende for;

1.  Hvor god han / hun selv kan bli

2.  Hvor gode lagkameratene og laget kan bli

3.  Hvor godt miljøet på hans / hennes lag kan bli.

 

Å skape gode holdninger er oppdragelse i ordets beste betydning. Det betyr at vi i alle sammenhenger, på og utenfor banen, i trening og i kamp, skal legge vekt på dette. Sentrale begreper for hver enkelt spiller, lagleder og trener i denne sammenheng kan sammenfattes i verdiordene:

 

 

ANSVAR

RESPEKT

DISIPLIN

TOLERANSE

 

Holdninger overfor klubben vår:

 • Vi er stolt av klubben vår og vi viser det
 • Vi er til enhver tid ambassadører for klubben og viser det gjennom vår oppførsel
 • Klubben er «Vi» og vi holder sammen
 • Vi stiller opp når klubben ber om en tjeneste
 • Det er mange som på et idealistisk grunnlag jobber for at vi skal ha det gøy med basketen. Det viser vi hverandre respekt for
 • Jeg tar ansvar for min egen utvikling
 • Jeg møter på trening for å trene – ikke for å bli trent
 • Jeg er ærlig med meg selv, herunder reflekterer jeg over min egen treningsinnsats
 • Jeg er punktlig i enhver sammenheng
 • Jeg møter forberedt til trening og kamp
 • Jeg unngår banning og lignende negative utbrudd
 • Jeg er negativ til bruk av rusmidler og tobakk
 • Jeg tar skolegangen på alvor
 • Jeg tåler seier og tap
 •  Vi er positive og greie kompiser i alle sammenhenger
 •  Vi gir ros og oppmuntring til hverandre
 •  Vi samarbeider – basket er et lagspill
 •  Vi unngår kjeftbruk og godtar at andre gjør feil
 •  Vi viser "Fair play" og god sportsånd
 •  Vi er ærlige og åpne med hverandre
 •  Vi viser respekt
 •  Vi lytter
 •  Vi er samarbeidsvillige
 •  Vi er åpne og ærlige
 •  Vi gir klare tilbakemeldinger, men respekterer at trener og lagleder tar beslutninger
 •  Selv om det selvsagt er lov å være uenig, vurderer vi tidspunktet for å ta det opp. Gjør det etter trening/kamp, aldri under en kamp.
 • Vi representerer alltid klubben vår og viser derfor alltid god sportsånd overfor spillere og ledere fra andre klubber
 • Vi takker alltid motstanderen for kampen
 • Vi viser at vi respekterer dommerne
 • Vi godtar dommernes avgjørelser
 • Vi viser ikke negative reaksjoner på avgjørelser, vi fokuserer vår energi på spillet
 • Vi er positive også når det gjelder dommerne
 • Det er ikke tøft å få foul og eventuelt bli utvist fra kampen
 • Vi takker alltid dommerne for kampen
 • Vi viser at vi tilhører samme klubb. Bygdøy Basket er vårt fellesskap
 • Vi har en positiv innstilling til hverandre og er positive til aktivitetene i klubben.  Det man ikke er enig i, tas opp på en ryddig måte.
 • Vi gir annerkjennelse til de frivillige som med sin innsats gjør det mulig å drive vår klubb

Hvordan vi jobber med å implementere disse holdningene

Hovedtrener er ansvarlig for å utdanne og følge opp våre trenere i hva holdningene betyr i praksis. Hovedtrener skal sammen med trenerne drøfte hvordan holdningene best formidles til våre spillere. Nye trenere skal ha innføring i våre holdninger når de begynner som trenere.

Trenerne er ansvarlige for å formidle og vedlikeholde våre holdninger hos våre spillere. Lagledere er ansvarlige for å gjøre foreldre kjent med våre holdninger og verdier. Foreldrene har et ansvar til å hjelpe våre unge spillere med å forstå og etterleve klubbens holdninger og verdier. Dette er et stort ansvar som krever kontinuerlig arbeid.

 

Målsetting for barne- og ungdomsvirksomheten i Bygdøy Basket

 

Klubbens skal tilby barn og ungdommer en aktivitet i tråd med klubbens virksomhetsidé beskrevet ovenfor; fokus ligger ved bredde og inkludering. Når det gjelder barn og ungdom, innebærer dette at klubben skal gi gutter og jenter fra 6-7 til 18 år (ut videregående skole) et godt aktivitetstilbud innen basketballspill. Sportslige resultater er et middel for å oppnå dette, ikke det overgripende målet i seg selv. Det innebærer at kortsiktige tiltak for å nå et sportslig resultat, ikke er forenlig med klubbens virksomhetsidé. (Se avsnitt om topping av lag nedenfor).

 

Bygdøy Basket skal ha samarbeidslag med andre klubber dersom det er formålstjenlig, dvs dersom klubben ikke har nok spillere selv i det aktuelle alderstrinnet.  Klubben har siden sesongen 2010/11 hatt samarbeidslaget "Oslo Tigers" for jenter sammen med Bislet Basket og Centrum Tigers.

 

Klubbens målsetting innebærer:

 • Gi alle en positiv opplevelse gjennom basketen; noe som kan føre til trivsel, trygghet og et varig engasjement innenfor basketen
 • Gi spillerne i klubben et sportslig tilbud av høy kvalitet
 • Påvirke våre spillere til å ta ansvar overfor seg selv og andre i og utenfor basketballmiljøet
 • Ha et godt samarbeid med andre klubber
 • Vi sier velkommen til spillere som ønsker å spille med oss, men vi ”fisker” ikke aldersbestemte spillere for å nå kortsiktige resultater
 • I den grad det lar seg gjøre av plasshensyn, er også ikke-medlemmer velkomne til klubbens "åpen hall" på fredag ettermiddag i Bygdøhus. Klubben ser "åpen hall" som viktig for fremme det sosiale og basketballsporten!

 

En kommentar til våre sportslige ambisjoner:

Sportslige resultater er viktige for Bygdøy Basket og vårt fokus på den sosiale dimensjonen innebærer ikke at vi ikke er seriøse. Tvert imot er det gjennom en seriøs innstilling til basketen som vi oppnår den sosiale dimensjonen. All vår aktivitet skal preges av seriøsitet og høyest mulige kvalitet. De sportslige resultatene er viktige for opplevelsen av glede og mestring. Hovedpoenget er at vi jobber for langsiktige sportslige resultater som baseres på at vi bevisst bygger opp individer og lag fra grunnen av, uten å ta snarveier som kan gi kortsiktige gevinster.

 

Vi skal dessuten jobbe aktivt for å:

 • Rekruttere spillere og andre interesserte som trenere, ledere og dommere.
 • Kontinuerlig utvikle våre trenere, ledere og dommere

 

Topping av lag (gjelder barne- og ungdomslagene)

Topping av lag, dvs. å la noen få spillere være på banen vesentlig mer enn andre slik at disse andre spiller lite eller ikke i det hele tatt, er ikke forenlig med Bygdøy Baskets virksomhetsidé eller filosofi. De viktigste grunnene for dette er: For det første er vi en inkluderende klubb der alle skal føle seg velkomne. For det andre er det et kortsiktig tiltak da barn og ungdom modner i ulik takt og noen blomstrer senere enn andre. For det tredje motvirker det lagfølelse og samhold. Vi skal imidlertid ikke stikke under en stol at vi noen ganger ønsker å spille med det beste laget. Det er lettere for alle å akseptere at spillere "med en god dag" spiller mer i en kamp, men trener (og ev. lagleder) må ta dette opp med hele laget etter den aktuelle kampen slik at alle spillere blir informert og kan komme med tilbakemeldinger.

God kommunikasjon der spillere, trenere, lagledere og foreldre skjønner klubbens filosofi og der vi diskuterer de valg vi har gjort, er en forutsetning for å kunne ta riktige avgjørelser, herunder om det i noen tilfeller er riktig å toppe laget.

 • Hovedtrener er ansvarlig for å utdanne våre trenere i hva vår filosofi betyr og hvordan den skal utføres i praksis.
 • Trenerne er ansvarlige for dialogen med spillerne og formidle vår filosofi.
 • Lagleder er ansvarlig for dialogen med foreldre. (Noe som fra tid til annet kan være utfordrende, da det kommer den del trøkk fra denne kategorien om å toppe laget for å vinne en enkelt kamp).

 

J99 på trening i klubbens hjemmehall Bygdøhus

Spillere som ikke retter seg etter klubbens regler og retningslinjer vil bli irettesatt av trener, hovedtrener og/eller lagleder. Ved gjentagelse blir vedkommendes foreldre kontaktet. Klubbens styre har rett til å utvise medlemmer fra klubben.

Sportslige retningslinjer for ungdomsvirksomheten

Byggeklossene i vår trening

Bygdøy Basket strukturer treningen i henhold til dimensjonene:

 

Jeg

Bevegelse, balanse, koordinasjon, hurtighet, styrke, spenst, aerob og anaerob evne samt   tid- og romforståelse. Bruk basketballen til å oppnå ferdigheter her!

 

Jeg og ballen

Basketballteknikk, skudd, pasninger, sprett, drible, rotasjon, forsvar, start og stopp, bevegelser for å gjøre seg fri. Denne dimensjonen er vårt hovedfokus gjennom alle alderstrinn. Gjennom å være nøye med detaljene bygger vi individuelle ferdigheter som er fundamentale for å spille sammen i et lag.

 

Vi og ballen

Integrering av individuell teknikk i spillet, spilledybde og -bredde, "timing" i bevegelser, bevegelser uten ball, taktikk og spillesystemer. Eksempler er "give and go", screens, cuts, help-defence, ta returer, clear out.

 

Vi, dem og ballen

Hvordan vi forsvarer oss, vinner tilbake ballen og hurtig tar oss til angrep. Sone-spill, mann-til-mann forsvar, screens, hurtige oppspill, pick&roll.

 

Hvordan vi bruker de ulike dimensjonene i praksis

Tabellen nedenfor vises i prosent hvordan vi fordeler vår vektlegging mellom de ulike dimensjonene for ulike aldersgrupper.

Skjermbilde 2013-11-17 kl. 21.13.27

 

Hovedtrener er ansvarlig for å utvikle detaljerte retningslinjer for den sportslige virksomheten og for å formidle disse til klubbens trenere.

 

Trenerne er ansvarlige for å planlegge og gjennomføre treninger som følger Bygdøy Baskets filosofi om fordeling av dimensjonene i henhold til spillenes alder og utviklingsnivå.

Trenerne i Bygdøy Basket

Bygdøy Baskets forpliktelser overfor våre trenere

Våre trenere er den absolutt viktigste ressursen for å sikre at Bygdøy Basket kan ha et attraktivt tilbud. Bygdøy Basket forplikter seg til å legge forholdene best mulig til rette slik at trenerne får gode forutsetninger for å utføre en tilfredsstillende jobb.

 

Vi skal strebe mot en kontinuerlig kompetanseutvikling hos våre trenere. Det skal skje intern gjennom egne kurs og workshops og gjennom deltakelse i kretsens og forbundets kurs.

 

 • Styret er ansvarlige for å avsette midler til kompetanseheving.
 • Hovedtrener er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av kompetanseutvikling og oppfølging av den enkelte trener.
 • Trenerne har ansvar for å ta initiativ til egen kompetanseutvikling
 • Hovedtrener skal holde trenermøter jevnlig gjennom sesongen for å diskutere ulike spørsmål og utfordringer med trenerne.

Bygdøy Basket forventninger til trenere

Det er trenerens og lagleders oppgave og plikt å følge opp klubbens regler og retningslinjer og løpende beslutninger. Barn og unge vil stadig prøve hvor grensene går.  ”Snu ikke ryggen til” når det skjer forseelser/brudd på reglene. La ”synderen” forklare seg. Gi helst irettesettelse i enerom og vær sikker på at du kjenner saken godt nok før du tar avgjørelser.
TTrenerens ti bud:

 1. Treneren skal møte forberedt til treningen, ha en plan for den enkelte trening så vel som hele sesongen.  Han/hun skal møte med klær og sko som passer for oppgaven.
 2. Kjenne seg selv, sin styrke og sine svakheter, innrømme feil, ikke ha en overdreven tro på seg selv, innse betydningen av samarbeid. Respektere hovedtreners innspill og beslutninger.
 3. Kartlegge spillernes individuelle behov. Erkjenne at spillerne er en større ressurs for lagets resultater enn treneren selv.
 4. Være tilgjengelig, ha en god og åpen dialog med spillerne, skape et miljø i laget der alle tør å mene noe, tro, tenke og tale fritt om det som måtte oppta den enkelte. Se på det som betydningsfullt å få spillernes ideer fram. Sette pris på uenighet, ta det til inntekt for at spillerne er engasjerte; samarbeid og uenighet hører sammen. Kritikk må ikke ureflektert tilbakevises.
 5. La spillerne få delta i viktige beslutninger og i prosesser med å fastsette mål og retningslinjer for laget.                                                                                                                                           M

 

 1. Skape forståelse hos spillerne for medansvar når det gjelder sportslige resultater og egenutvikling, treningsutbytte, forpliktelser, eget og klubbens utstyr etc.
 2. Jobbe for fellesskapsfølelsen i laget og sammen med lagleder eventuelt arrangere lagsamlinger av mer sosial art (med basketfilm e.l.)
 3. Videreutvikle seg selv via kurs og etterutdanning. ”Den som regner seg som ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig".
 4. Viser respekt for det arbeid som lagleder gjør.
 5. Stille opp på arrangement som klubben måtte ha; NyttårsJam, Tip-Off etc.

 

Dommere i Bygdøy Basket

Dommerutvikling

Bygdøy Basket har en ambisjon om å rekruttere og utvikle nye dommere til klubben. Dette er også et krav fra Region Øst av Norges Basketballforbund.  Det er hovedsakelig spillere og  trenere som vil komme til å utgjøre dommerstallen i Bygdøy Basket.

 

Klubben ønsker å utdanne og motivere dommere til dømming på alle nivå.  Som et ledd i utdanningen og "vedlikehold" av nye dommere, tilbyr klubben dommere å dømme på treninger, kamper og turneringer tilpasset den enkeltes nivå.

Klubben har en egen dommerutviklingsansvarlig for å lede dette arbeidet.

Skjermbilde 2013-11-17 kl. 21.13.07

 

Laglederne har en viktig funksjon i klubben. De er bindeledd mellom spillere, foreldre, trenere og styret. De ivaretar derfor en viktig koordinerings- og kommunikasjonsrolle og er viktige for at spillerne og trenerne skal kunne fokusere på trening og kamper.

 

Det viktigste formålet med laglederfunksjonen er å sikre god gjennomføring av praktiske oppgave i forbindelse med trening, kamper og turneringer mm. Lagleder skal generelt bidra til at laget fungerer godt og at informasjonsflyt mellom foreldre, trenere og klubbens styre er god.

 

Stikkord om oppgavene:

 

 • Holde orden på spillerlister inkl. adresseinformasjon for spillere og foreldre.
 • Koordinere påmelding til serien og avvikling av hjemme- og bortekamper.
 • Lagledere for yngre lag; melde på laget til EasyBasket-arrangement og arrangere dette når Bygdøy Basket er hjemmearena for EasyBasket-dager.
 • Hjelpe trener med å finne ut hvem som kan spille neste seriekamp eller turnering.
 • Delta på kamper og turneringer i den grad det er praktisk mulig (finne stedfortredere dersom det er påkrevet).
 • Organisere foreldregruppen for kjøring til bortekamper og ev. dugnader i klubbens regi.
 • Videreformidle informasjon fra styret til spillere, foreldre og trenere.
 • Bidra i oppfølgingsarbeidet når styret krever inn kontingenter- og lisenser.
 • Delta på lagledermøter som styret kaller inn til.
 • Best mulig gi bidrag til klubbens nettsider i form av informasjon, bilder og referater fra kamper, turer og annet. Oppmuntre spillere og foreldre til å komme med stoff.
 • Ev. etablere eller delta på facebookside for laget.
 • Holde orden på drakter, samle inn gamle/distribuere nye.
 • Hjelpe materialansvarlig ved innkjøp av nye drakter, shooting shirts, baller osv., dvs koordinere behovet for sitt lag og melde dette videre til materialansvarlig/styreleder.
 • Overordnet ansvar for lagets utstyr som f.eks. baller, medisinskrin.
 • Informere styret ved behov som laget, spillerne eller trener måtte ha.
 • Bidra i rekrutteringsarbeidet.

 

Arbeidet som lagleder er basert på frivillig innsats.